Ossza be az erejét!

Írta: Haszon - Készült: 2006. december 04.
Ma már a kisebb vállalkozások sem lehetnek meg er?forrás-tervezési rendszer nélkül, mert az igazán nagy vev?k olyan követelményeket állíthatnak velük szemben, amelyeket csak okos számítástechnikával tudnak teljesíteni.
 
Legutóbbi számunkban hazai példákat néztünk meg, most pedig arról írunk, mir?l ismerszik meg a jó vállalatirányítási szoftver, és milyen elemekb?l áll.
 
Biztos akadnak kukacoskodóbb szakért?k, akik tiltakoznának az ellen, hogy szinonimaként használjuk a következ? fogalmakat: integrált vállalatirányítási rendszer, er?forrás-tervezési rendszer (Enterprise Resources Planning, ERP), de hétköznapi használatban elfogadható, hogy ugyanazt jelentik. A vállalatok m?ködését átfogó, az egyes tevékenységeket – számvitel, pénzügy, HR, logisztika, termelés, beszerzés, értékesítés – modulokban lefed? szoftvercsomagokról van szó. Ezek a legóhoz hasonlító modulok egyszerre és egymás után is telepíthet?k. Az utóbbi megoldás esetén elhúzhatók az ERP-bevezetéssel járó kiadások, de a lépésenkénti b?vítés teszi lehet?vé azt is, hogy a cégek növekedésükkel párhuzamosan fejlesszék ERP-jüket. A modulok további sajátossága, hogy nem kell minden tudásukat azonnal élesíteni, ezt is meg lehet tenni lépésr?l lépésre. Az új igényeket szülheti a vállalat növekedése, vagy profiljának szélesítése, vagy az ERPt?l várt szolgáltatások b?vítése. Nagyon úgy t?nik tehát, hogy ha egyszer egy cég ERP-vásárlásba kezd, akkor ezen az úton nincs megállás…
 
Kötelez? és azon túl
 
SZÜKSÉGE VAN ERRE A KISEBB cégeknek egyáltalán? Ha tágan határozzuk meg azt, hogy milyen programok férnek bele az ERP-nek nevezhet? csomagok körébe, akkor könnyen kijelenthetjük, hogy az ilyen szoftverek használata manapság kötelez? penzum a kisebb vállalatoknak is. Kérdés azonban, hogy milyen szélesre tágíthatjuk az értelmezésünk határait.
Olyan informatikai technológiák, megoldáselemek, amelyek valamilyen napi üzleti probléma megoldását szolgálják, amelyekkel tranzakciókat, elszámolásokat és nyilvántartásokat kezelnek, ma már minden vállalat életében megtalálhatók. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljes vállalatirányítási rendszernek kellene futniuk minden cégnél. Szinte biztos, hogy mindenütt megtalálható valamilyen pénzügy-számviteli rendszer, amely aztán kiegészülhet a legkülönböz?bb egyéb modulokkal a logisztikától a HR-ig.
Ugyanakkor egy er?forrás-tervezési rendszer teljes kiépítettségében sem ad önmagában döntéstámogatást a vállalatvezetésnek, nem tekinthet? teljes termelésirányítási megoldásnak. A napi ügyviteli feladatokat magában foglaló rendszerek fölött lehetnek vezet?i információs vagy döntés-el?készítési rendszereknek is nevezhet? úgynevezett üzleti intelligencia alkalmazások, amelyek a vállalatok tudatalattijának tükörképei.
Ezek segítségével a cégeknél felgyüleml? információhalmazból – például az ügyfelekr?l összegy?lt, rájuk jellemz? adatokból – kisilabizálható, hogy milyen irányban lenne érdemes továbblépnie a vállalkozásnak, milyen új ügyfeleket lenne érdemes megcélozni, milyen termékeket lehetne eladni a meglév?k vev?knek. Az ilyen programok már messze nem tartoznak hozzá egy cég „kötelez? penzumként” használandó üzleti informatikai megoldásaihoz.
 
Magyar virtus 
 
SOK SZAKEMBER ÁLLÍTJA, hogy a nyugati vállalkozások egészen másként állnak hozzá az informatikai fejlesztésekhez, mint a hazai cégek. Ahogy mondják, Magyarországon még mindig olcsóbb emberi munkaer?vel megoldani a problémák zömét, mint technikai beruházásokkal. Ennek megfelel?en egy itthoni cégvezet? sokkal nehezebben ismeri el ezek szükségességét. Ha például azt látja, hogy valahogy eddig is megoldotta adóbevallását a vállalata megfelel? osztályán dolgozó hölgyek munkájával, akkor ezt hajlamos úgy értékelni, hogy nem érdemes erre valamilyen költségesebb, számítástechnikai megoldást keresni. Ugyanakkor persze a magyar mene-tartani a vállalatuk üzleti folyamatait, több, jobb információkat szeretnének kapni azok m?ködésér?l, amelyek alapján megalapozottabban dönthetnének a jöv?beni teend?kr?l.
Ez a kett?sség nem könnyíti meg az ERP-rendszerek forgalmazóinak helyzetét. Milyen érvekkel álljanak eléjük? Nem mondhatják azt, hogy kérem szépen, az általunk kínált er?forrás-tervezési rendszer lehet?vé teszi, hogy ön megtudja a cégér?l mindazt, amit nem tud, mert annál már nagyobb a vállalkozása, hogy annak minden részletét átlássa, csakhogy ehhez le kellene cserélni a meglév? számítástechnikai rendszere nagyobb részét, mert enélkül nem tudjuk bevezetni a döntéstámogatási programot.
Már ez a megfogalmazás is riasztó lehet, ráadásul ha egy vezet? megérti, mir?l van szó, akkor esetleg éppen ezért rezel be, mert szembe kell néznie azzal, hogy egy komoly ERP bevezetése olyan kiadásokat és elhúzódó projektet jelent, amely neki sok. Általános tapasztalat, hogy idehaza lényegében ilyesmire nem lehet rávenni a vállalatvezet?ket.
 
Hosszú távú vásárlás
 
A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK sem anyagilag, sem a bels? emberi er?források oldaláról nem bírnak el hosszú hónapokig húzódó projekteket. A rendszerek szállítóinak tapasztalatai szerint néhány piaci próbálkozás azt is bebizonyította, hogy az ügyfeleket nem lehet becsapni, nem lehet rájuk er?ltetni olyasmit, ami ellentétes az érdekeikkel. Ez a szegmens kíméletlenül bünteti azokat, akik a rövid és olcsó projekt ígéretével elnyernek egy megbízást, majd a végletekig sajtolják az ügyfélb?l az újabb tanácsadói és fejleszt?i napokat.
Általános vélemény, hogy az ERP-beveztések kulcsa a kkv-szektorban is a jó szállító- és termékválasztás és a megfelel? forrásbevonás.
Miközben a szakért?k nem gy?zik hangsúlyozni, hogy manapság már a kkv-k sem lehetnek meg megfelel? vállalatirányítási rendszer nélkül, kevesebbet hallani arról, milyen szempontok alapján, hogyan célszer? informatikai szállítót és rendszert választaniuk. A hazai ERP-piacnak a rendszerszállítók oldaláról ma még nagyon sok szerepl?je van, ám a világban elkezd?dött vállalategyesülések és -felvásárlások a következ? években minden bizonnyal itthon is sok szolgáltatót összeboronálnak.
Ha a kizárólag pénzügy-számviteli funkciókat ellátó termékeket kínáló cégeket nem soroljuk az er?forrás-tervezési rendszereket nyújtó szakvállalatok kategóriájába, még akkor is nagyon színes, rengeteg vállalkozást felmutató képet kapunk. Ez azért fontos körülmény, mert a vállalatirányítási rendszereket 5– 8 évig használják a cégek, tehát olyan szállítóra van szükségük, amely hosszú távon megbízható, stabil partnerük az számítástechnikai rendszerek, ezen belül ERP m?ködtetésében. Az említett okok miatt változásban lév? piacon jó szem, alapos tájékozottság kell az ilyen üzletfél kiválasztásához.
A jó ERP-beruházás második kulcseleménél, a megfelel? termék kiválasztásánál abból kell kiindulnunk, hogy az ERP bevezetése ugyanolyan nagy feladat egy kisvállalatnak, mint egy nagy cégnek. Gyakran nem sokkal egyszer?bb a kiválasztási folyamat, a rendszert?l elvárt funkciók, azaz a teljesítend? feladatok meghatározása, bár kisebb cégek kétségkívül gyorsabban döntenek, és kevésbé zavarják bels? érdekellentétek, harcok a szervezet több-kevésbé felforgató informatikai fejlesztéseket. Ugyanakkor a kkv-szektorban a fogadó oldal, a gépek mögött ül? adminisztratív dolgozók egy része általában kevésbé képzett, így nagy jelent?sége van a termékekbe hosszú évek során beépült üzleti folyamatoknak, vagyis annak érdemes a részlegek, csoportok, emberek közötti kapcsolatokat úgy szervezni, ahogy a szoftver megkívánja, mert az sok vállalatnál bevált gyakorlat alapján alakult ki.
 
Látványos és naprakész
 
Kulcsfontosságúnak tartják a bevezetési gyakorlattal rendelkez? szakért?k, hogy a vezet?k számára látványos, de egyszer?en felépíthet?, naprakész információs rendszert adjon a frissen telepített ERP-termék, hiszen rövid távon ez jelen-ti a valódi hasznát, nem pedig az, hogy mennyivel gyorsabban készül el a havi zárás vagy a mérleg az év végén.
Minden programcsomagra igaz, hogy segítségével le lehet fedni a megrendel? minden egyedi igényét, de ha valaki ebbe az irányba indul, az egészen biztosan megnöveli a bevezetés idejét és költségét. Ennek megel?zésére a szállítók már az els? beszélgetéseken, bemutatókon igyekeznek tisztázni az ügyfeleikkel, hogy egy-egy adott termék vagy modul milyen tudáselemeire van szükségük azonnal vagy esetleg kés?bb, és mi az, amivel hosszabb távon sem számolnának. A sikeres üzlet reményében sem szabad ezen a ponton sz?nyeg alá söpörni az esetleges kockázatok megjelölését, mert akkor mindkét fél rosszul jár, mint arra számtalan példa volt a múltban a hazai ERP-bevezetéseknél – hívják fel a figyelmet tapasztalataik alapján a szakért?k.
Az ERP-rendszerek telepítésének els?dleges célja tehát a megrendel? oldaláról az átláthatóság és az üzleti döntések támogatása. F?leg az utóbbira kell odafigyelni, tájékozódni kell arról, milyen er?feszítésekkel, befektetésekkel lehet újabb néz?pontok szerinti, megfe-lel? tisztaságú információkat kinyerni a vállalatirányítási rendszerb?l. E feladat megoldásában sokat segíthetnek a tapasztalt informatikai tanácsadók.
 
Kifizeti az EU
 
A TERMÉKVÁLASZTÁSHOZ tartozik még az is, hogy célszer? folyamatosan fejleszthet? megoldást választani. Lehet, hogy az induláskor elég, ha például a pénzügyi funkciók jól m?ködnek, de kés?bb szükség lehet másra is. Másszóval a modulokból való építkezés lehet?ségével, valamint a szoftverek egyes képességeinek lépésr?l lépésre történ? élesítésével mintegy jöv?t vásárolhatnak maguknak a vállalatok.
Az ERP-vásárlás harmadik kritikus eleme, a küls? pénzügyi források megszerzése az utóbbi id?ben vált könnyebbé. Az Európai Unió által finanszírozott GVOP-pályázatok egyértelm?en pezsgést hoztak a piacon azzal, hogy ilyen forrást is biztosítanak az IT-fejlesztésekhez. Szállítói tapasztalatok szerint a legnagyobb aktivitást azok a vállalatok mutatják, amelyek már felismerték ezeknek a támogatásoknak a jelent?ségét, amelyeknek van valamilyen megoldásuk, amelyet az új finanszírozási lehet?ség segítségével korszer?bbre cserélnének.
 
A fejleszt? segíthet
 
AKIK EL?SZÖR VÁGNÁNAK BELE egy ilyen beruházásba, azoknak talán túl magasak e pályázatok belépési korlátai, ezért érdemes olyan informatikai szolgáltatót választani, amely képes segítséget nyújtani pályázatkészítéshez is. Mivel közös érdekr?l van szó, a számítástechnikai berendezések szállítói, valamint az ezeken futó er?forrás-tervezési rendszereket kínáló szolgáltatók pénzintézetekkel szövetkeztek közös fejlesztési-finanszírozási lehet?ségek kidolgozására.
Mivel a piacon óriási a verseny (ld. Ötéves diadalmenet cím? keretes írásunkat), a fejleszt?k igyekeznek finanszírozási kérdésekben az eddigieknél jóval többet tenni az ügyfelek megszerzéséért, akik így bizonyára jobban elgondolkodnak ajánlataikon.Árfolyamok

EUR: 0CHF: 0USD: 0
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12